Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
,

–   έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο "Για μια Ευρώπη απαλλαγμένη από το κάπνισμα: στρατηγικές επιλογές σε επίπεδο ΕΕ" (COM(2007)0027),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΥ για την καταπολέμηση
του καπνίσματος (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) του
2003,

–   έχοντας υπόψη την πολιτική του 2004 της ΠΟΥ σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του καπνίσματος,

–   έχοντας υπόψη τις συστάσεις πολιτικής του 2007 της ΠΟΥ σχετικά με την προστασία από την έκθεση σε παθητικό κάπνισμα,

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής ενώπιον του Κοινοβουλίου
σχετικά με τα πρόσθετα καπνού στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το
Reach και όσον αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα
πρόσθετα καπνού (1)
,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0336/2007),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καπνός είναι ένα σύνθετο μίγμα
δηλητηρίων που το συναποτελούν περισσότερες από 4 000 ουσίες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται δηλητήρια όπως το υδροκυάνιο, η αμμωνία και
το μονοξείδιο του άνθρακα, καθώς και 50 ουσίες που έχει αποδειχθεί ότι
είναι καρκινογόνες,

B.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο πεθαίνουν
κάθε χρόνο τουλάχιστον 650 000 άνθρωποι από τις συνέπειες του
καπνίσματος,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί επιστημονικά πως ο καπνός
και τα προϊόντα καπνού χωρίς καύση επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία
και πρόωρο θάνατο,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καπνός βλάπτει τις αναπνευστικές οδούς
με αποτέλεσμα ερεθισμούς των βλεννογόνων, βήχα, βραχνάδα, εμφύσημα,
μειωμένες τιμές πνευμονικής λειτουργίας, πρόκληση και επιδείνωση του
άσθματος, πρόκληση και επιδείνωση πνευμονιών, βρογχίτιδα και χρόνιες
αποφρακτικές πνευμονικές παθήσεις και ότι οι βλάβες των αιμοφόρων
αγγείων είναι τόσο σημαντικές ώστε μπορούν να επιφέρουν έμφραγμα και
εγκεφαλικό επεισόδιο, και υπερδιπλασιάζει τον κίνδυνο τύφλωσης εξαιτίας
της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας λόγω γήρανσης,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ο αυξημένος κίνδυνος
καρκίνου των πνευμόνων εξαιτίας της έκθεσης στον καπνό γενικά ή στον
χώρο εργασίας και ότι π.χ. για τους εργαζόμενους στον ξενοδοχειακό
κλάδο, όταν το κάπνισμα επιτρέπεται στον χώρο εργασίας, η πιθανότητα
για καρκίνο του πνεύμονα είναι κατά 50% μεγαλύτερη από ό,τι για τους
εργαζομένους που δεν είναι εκτεθειμένοι στον καπνό,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πεθαίνουν περίπου 80 000 άνθρωποι ετησίως εξαιτίας του παθητικού
καπνίσματος,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην
έκθεση στον καπνό, π.χ. στο σπίτι και σε ιδιωτικά μέσα μεταφοράς,

H.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στον καπνό κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο δυσπλασιών,
αποβολής, πρόωρου τοκετού και θανάτου του εμβρύου, μείωσης της
περιμέτρου του κρανίου και μικρότερου βάρους κατά τη γέννηση και ότι
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του παθητικού καπνίσματος, της μέσης ωτίτιδας,
των προβλημάτων στη λειτουργία των πνευμόνων, του άσθματος και του
αιφνιδίου θανάτου των νεογνών,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και 25 από τα 27 κράτη
μέλη έχουν ήδη υπογράψει και επικυρώσει τη σύμβαση πλαίσιο της ΠΟΥ για
την καταπολέμηση του καπνίσματος (FCTC), στο προοίμιο της οποίας
γίνεται μνεία του καταστατικού χάρτη της ΠΟΥ, ο οποίος αναφέρει ότι η
απόλαυση του υψηλότερου εφικτού επιπέδου υγείας είναι ένα από τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και της οποίας το άρθρο 8 προβλέπει
υποχρέωση παροχής προστασίας από την έκθεση στον καπνό,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία και η οικονομία θα έχουν
μεγαλύτερο όφελος όταν οι χώροι χωρίς καπνό συνοδευτούν από
αποτελεσματικές πολιτικές για απεξάρτηση από το κάπνισμα σε επίπεδο ΕΕ
και κρατών μελών, όπως α) αποτελεσματικά προγράμματα προώθησης της
παύσης του καπνίσματος σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, υγειονομικές
εγκαταστάσεις, χώρους εργασίας και αθλητικούς χώρους, και αυξημένη
πρόσβαση σε θεραπείες παύσης του καπνίσματος (τόσο συμπεριφοριστικές
όσο και φαρμακολογικές) για άτομα που επιθυμούν να σταματήσουν το
κάπνισμα, β) διάγνωση και θεραπεία της εξάρτησης από τον καπνό στα
εθνικά προγράμματα υγείας και εκπαίδευσης, και γ) συνεργασία για τη
διευκόλυνση της προσβασιμότητας και την προσιτότητας από οικονομικής
άποψης όπως συμφωνήθηκε στο άρθρο 14 της FCTC,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια υπεύθυνη πολιτική οφείλει να
δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο το κάπνισμα δεν θα θεωρείται
πλέον φυσιολογικό, θα ενθαρρύνει τους καπνιστές να μειώσουν ή να
σταματήσουν το κάπνισμα, θα τους στηρίζει κατά τη διαδικασία
απεξάρτησης από το κάπνισμα και θα αποτρέπει τα παιδιά και τους νέους
από το να αρχίσουν να καπνίζουν,

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνον η πλήρης απαγόρευση του
καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας, και στους χώρους
κατανάλωσης φαγητού και ποτού, καθώς και σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να προστατεύσει την υγεία των
εργαζομένων και των μη καπνιστών και ότι αυτό θα διευκολύνει σημαντικά
τους καπνιστές προκειμένου να σταματήσουν να καπνίζουν,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν διαπιστώνεται μείωση του κύκλου
εργασιών του ξενοδοχειακού κλάδου σε κράτη μέλη όπου θεσπίστηκε ευρείας
κλίμακας απαγόρευση του καπνίσματος,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Τράπεζα έχει αποδείξει τη
σχέση κόστους-ωφέλειας των φορολογικών μέτρων για τη μείωση της ζήτησης
προϊόντων καπνού και τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης καπνού, στην
έκθεσή της για το 1999 "Η συγκράτηση της επιδημίας: οι κυβερνήσεις και
τα οικονομικά της καταπολέμησης του καπνίσματος", και η ΠΟΥ έχει επίσης
τονίσει ότι η φορολογία ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΠΟΥ σχετικά με μια
ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του καπνίσματος επιβεβαιώνει
ότι οι παρεμβάσεις για την απεξάρτηση από το κάπνισμα (τόσο οι
συμπεριφοριστικές όσο και οι φαρμακολογικές) αποτελούν σημαντική και
οικονομικά αποδοτική συνιστώσα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
καταπολέμησης του καπνίσματος η οποία θα εξοικονομήσει σημαντικά
κονδύλια για τα συστήματα υγείας στο μέλλον,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι γνωστό πως η κατανάλωση καπνού
προξενεί στις εθνικές οικονομίες της Ευρώπης ετήσια ζημία
τρισεκατομμυρίων,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες των συστημάτων υγείας
εξαιτίας της κατανάλωσης καπνού καλύπτονται από το κοινό και όχι από
εκείνους που τις προξενούν,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο ότι ορισμένα κράτη μέλη
ενθαρρύνουν την αγορά προϊόντων καπνού μέσω των χαμηλών φορολογικών
συντελεστών στις χώρες τους προκειμένου να αυξήσουν τα συνολικά
φορολογικά τους έσοδα,

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν το 70% των πολιτών της ΕΕ είναι
μη καπνιστές, το 27% καπνίζει τσιγάρο, το 5% καπνίζει στριφτό τσιγάρο
και το 1% καπνίζει πούρο ή πίπα,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86% των πολιτών της ΕΕ είναι υπέρ της
απαγόρευσης του καπνίσματος στο χώρο εργασίας, το 84% είναι υπέρ της
απαγόρευσης του καπνίσματος σε άλλους δημόσιους χώρους, το 77% είναι
υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος στα εστιατόρια και το 61% είναι
υπέρ της απαγόρευσης του καπνίσματος σε μπαρ και ταβέρνες,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφώτιση που απευθύνεται σε
συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, ιδίως νέους, εγκύους και γονείς, συντελεί
στη μείωση της κατανάλωσης καπνού,

1.   επικροτεί την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής ως αφετηρία για μια
υπεύθυνη ευρωπαϊκή πολιτική για την προστασία των πολιτών από τον
επιβλαβή για την υγεία καπνό·

2.   επικροτεί τις ενέργειες των κρατών μελών που έχουν ήδη θεσπίσει
αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα·

3.   επαναλαμβάνει το αίτημα που διατύπωσε ήδη προς την Επιτροπή,
στο ψήφισμά του της 23ης Φεβρουαρίου 2005 σχετικά με το ευρωπαϊκό
σχέδιο δράσης 2004-2010(2)
για το περιβάλλον και την υγεία, να κατατάξει το συντομότερο τον καπνό
του τσιγάρου στο περιβάλλον, στο πλαίσιο της οδηγίας για τις
επικίνδυνες ουσίες(3)
, στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ώστε να υπαγάγει τον
καπνό του τσιγάρου στο περιβάλλον στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για
τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες(4)·

4.   καλεί την Επιτροπή να απαριθμήσει και να ποσοτικοποιήσει τις
απτές επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνίσματος μεταξύ των νέων στα κράτη
μέλη με στόχο να καθορίσει εν συνεχεία ευρωπαϊκούς στόχους για τα κράτη
μέλη που θα αποσκοπούν στη μείωση της πρόσληψης και της κατανάλωσης
καπνού μεταξύ των νέων, σύμφωνα με τους οποίους τα κράτη μέλη θα
δεσμεύονται να μειώσουν το κάπνισμα μεταξύ των νέων κατά τουλάχιστον
50% έως το 2025·

5.   τονίζει, υπό την επιφύλαξη οιωνδήποτε υποχρεώσεων επιβάλλει η
κοινοτική νομοθεσία, ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τη
μορφή των προς λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να
υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή, τόσο ενδιάμεσα αλλά και στο τέλος
της καθορισμένης περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4, σχετικά με
τη σημειωθείσα πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων του
καπνίσματος μεταξύ των νέων·

6.   επισημαίνει ότι η Επιτροπή διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο
στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων βοηθώντας τα κράτη μέλη να
ανταλλάσσουν γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές και να διεξάγουν ευρωπαϊκή
έρευνα για την καταπολέμηση των επιβλαβών επιπτώσεων του καπνίσματος
μεταξύ των νέων·

7.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας
πλαίσιο σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας(5)
η οποία θα απαιτεί από όλους τους εργοδότες να διασφαλίζουν ότι ο χώρος εργασίας είναι χωρίς καπνό·

8.   καλεί τα κράτη μέλη, εντός δύο ετών, να θεσπίσουν πλήρη
απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς χώρους εργασίας, και
στους χώρους εστίασης, καθώς και σε όλους τους κλειστούς δημόσιους
χώρους και τα μέσα μαζικής μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί
την Επιτροπή στην περίπτωση που οι αναφερθέντες στόχοι δεν επιτευχθούν
από όλα τα κράτη μέλη, να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έως το 2011 πρόταση ρυθμίσεων για την προστασία των μη
καπνιστών στον τομέα της προστασίας της εργασίας και εν προκειμένω να
αναγνωρίσει τις ήδη υφιστάμενες εθνικές διατάξεις των κρατών μελών·

9.   καλεί τα κράτη μέλη που εισήγαγαν πλήρη απαγόρευση του
καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, στα κυλικεία και στα εστιατόρια, να
συντάξουν και να υπογράψουν εθελοντικό χάρτη διακήρυξης "ευρωπαϊκής
ζώνης απαλλαγμένης από τον καπνό", δημιουργώντας έτσι μια πρωτοπορία
κρατών μελών που έχουν ήδη εγκρίνει πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος σε
εθελοντική βάση συμμετοχής, και καλεί τα συμβαλλόμενα στο χάρτη μέλη να
εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποκτήσει ο χάρτης αυτός νομοθετικό καθεστώς
μέσω της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας·

10.   καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν το κάπνισμα στα δημόσια γήπεδα και στάδια εντός δύο ετών·

11.   καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις δαπάνες που
προκύπτουν για τα εθνικά συστήματα υγείας και την οικονομία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κάπνισμα και τις συνέπειες της έκθεσης στον
καπνό·

12.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, ει δυνατόν μέχρι το 2008,
πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2001/37/EΚ ("οδηγία για τα προϊόντα
καπνού"
)(6), που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω:

  άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων που ενισχύουν τον εθισμό,
  άμεση απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών που είναι
γνωστό από τα ήδη υπάρχοντα τοξικολογικά στοιχεία ότι είναι
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή όταν
προσλαμβάνονται αυτούσιες ή κατά την πυρόλυση (καύση στους 600 – 950°C),
  θέσπιση μιας διεξοδικής διαδικασίας καταχώρισης,
αξιολόγησης και έγκρισης πρόσθετων καπνού, και πλήρης επισήμανση στη
συσκευασία όλων των πρόσθετων καπνού,
  αυτόματη απαγόρευση όλων των πρόσθετων ουσιών για τις
οποίες οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς προϊόντων καπνού δεν παρουσιάζουν
πλήρη στοιχεία έως τα τέλη του 2008 (μεταξύ άλλων και κατάλογο, ανά
εμπορική ονομασία και είδος, όλων των συστατικών, της ποσότητάς τους,
καθώς και τοξικολογικά στοιχεία),
  υποχρέωση των παραγωγών να καθιστούν διαθέσιμα
δημοσίως όλα τα υπάρχοντα τοξικολογικά στοιχεία για τα πρόσθετα και τις
ουσίες του καπνού, συμπεριλαμβανομένων και των προϊόντων της πυρόλυσης
(επίσημα και εσωτερικά δεδομένα),
  δημιουργία μιας επιτομής πρόσθετων καπνού και ουσιών που περιέχονται στον καπνό και ενημέρωση των καταναλωτών γι" αυτά,
  καθιέρωση ενός συστήματος χρηματοδότησης που θα
καταλογίζει στους παραγωγούς προϊόντων καπνού όλες τις δαπάνες για τη
δημιουργία και τη συντήρηση εποπτικών δομών (π.χ. ανεξάρτητα
εργαστήρια, προσωπικό, επιστημονικές έρευνες),
  εφαρμογή της ευθύνης των παραγωγών για το προϊόν τους
και θέσπιση της ευθύνης των παραγωγών για τη χρηματοδότηση όλων των
υγειονομικών δαπανών που οφείλονται στην κατανάλωση καπνού·

13.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική
καταπολέμησης του καπνίσματος και απεξάρτησης από το κάπνισμα και να
εξετάσει περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ με στόχο μια Ευρώπη χωρίς καπνό,
όπως:

  απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της χρήσης καπνού παρουσία ανηλίκων σε ιδιωτικά μέσα μεταφοράς,
  απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ της πώλησης προϊόντων καπνού σε νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών,
  χορήγηση άδειας τοποθέτησης αυτομάτων μηχανημάτων πώλησης τσιγάρων μόνον εφόσον δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτά οι ανήλικοι,
  απομάκρυνση των προϊόντων καπνού από τις προθήκες αυτοεξυπηρέτησης του λιανικού εμπορίου,
  απαγόρευση της τηλεπώλησης (π.χ. μέσω διαδικτύου) προϊόντων καπνού σε νέους κάτω των 18,
  προαγωγή προληπτικών μέτρων και αντικαπνιστικών εκστρατειών για τους νέους,
  απαγόρευση της διαδικτυακής διαφήμισης των προϊόντων καπνού,
  παρότρυνση των κρατών μελών να θεσπίσουν αντιπληθωριστική φορολογία για όλα τα προϊόντα καπνού,
  θέσπιση σε ολόκληρη την Ευρώπη ενός υψηλού ελάχιστου επιπέδου φορολογίας στα προϊόντα καπνού,
  εντονότεροι έλεγχοι για το λαθρεμπόριο καπνού·

14.   καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει ποια φορολογικά μέτρα θα
μπορούσαν να συντελέσουν στη μείωση της κατανάλωσης καπνού, ιδίως από
τους νέους, και καλεί την Επιτροπή να απευθύνει σύσταση στα κράτη μέλη
βάσει αυτής της έρευνας·

15.   καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν να ενθαρρύνουν την αγορά
προϊόντων καπνού μέσω της διατήρησης χαμηλών φορολογικών συντελεστών
στις χώρες τους·

16.   επιδοκιμάζει την απόφαση της Ιταλίας να απαγορεύσει όλες τις
μεταφορές τσιγάρων χωρίς επισήμανση ως τρόπου καταπολέμησης του
λαθρεμπορίου και να διευκολύνει τον καθορισμό προέλευσης·

17.   καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την τροποποίηση
της οδηγίας 2001/37/ΕΚ ώστε να καταργηθεί η απαίτηση αναγραφής των
ποσοστών πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα στα πακέτα
τσιγάρων, η οποία παρέχει επί του παρόντος στους καπνιστές
παραπλανητικά συγκριτικά στοιχεία·

18.   ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την
τροποποίηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ ώστε να συμπεριλάβει ανανεωμένη
συλλογή μεγαλύτερων και εμφανέστερων εικονογραφημένων προειδοποιήσεων
υποχρεωτικών σε όλα τα προϊόντα καπνού που πωλούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, και οι εν λόγω προειδοποιήσεις να εμφανίζονται και στις δύο
πλευρές των συσκευασιών καπνού· θεωρεί ότι όλες οι προειδοποιήσεις θα
πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης σαφή στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου
να βοηθούν τους καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα όπως ένας σχετικός
τηλεφωνικός αριθμός δωρεάν κλήσης ή ιστότοπος·

19.   ειδικότερα, καλεί την Επιτροπή να εισηγηθεί, στην αναθεώρηση
της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, την προσθήκη προειδοποίησης για τη σχέση μεταξύ
καπνίσματος και τύφλωσης, δεδομένου ότι πολλές επιστημονικές μελέτες
έχουν παρουσιάσει ισχυρά και συνεπή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το
κάπνισμα προκαλεί μείωση της όρασης μέσω της εκφύλισης της ωχράς
κηλίδας λόγω ηλικίας· η προειδοποίηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται
στον κατάλογο των προειδοποιήσεων για τη χρήση προϊόντων καπνού,
συνοδευόμενη από τις δέουσες γραφικές παραστάσεις προς υποστήριξη του
μηνύματος·

20.   καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν τους καπνιστές που θέλουν
να σταματήσουν το κάπνισμα με υποστηρικτικά μέτρα, π.χ. παρεμβάσεις
απεξάρτησης από τον καπνό όπως:

  αυξημένη πρόσβαση σε θεραπείες απεξάρτησης από το
κάπνισμα –τόσο με φαρμακευτική αγωγή (π.χ. θεραπεία με υποκατάστατα
νικοτίνης) όσο και με θεραπείες συμπεριφοράς (παροχή συμβουλών)– μέσω
αποζημίωσης και παρεμβάσεων των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης,
  αυξημένη προσιτότητα από οικονομικής άποψης των
προϊόντων απεξάρτησης από τον καπνό (π.χ. υποκατάστατων προϊόντων
νικοτίνης) μέσω μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ·

21.   επισημαίνει ότι σύμφωνα με την πολιτική της ΠΟΥ του 2004
σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την απεξάρτηση από το κάπνισμα,
η εντατική παροχή συμβουλών για περισσότερα από δέκα λεπτά από ιατρό
έχει το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στην επίτευξη μακροχρόνιας αποχής·
καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την παροχή
συμβουλών στο εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να
καταπολεμήσουν την εξάρτηση από τη νικοτίνη, ενθαρρύνοντας και
καταρτίζοντας επαγγελματίες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης ώστε να
παρεμβαίνουν ρωτώντας συνεχώς τους ασθενείς για το κάπνισμα, να
συνιστούν στους καπνιστές να σταματούν το κάπνισμα και να τους
επιστρέφονται τα έξοδα για την εν λόγω εντατική παροχή συμβουλών·

22.   καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν εκστρατείες ενημέρωσης και
επιμόρφωσης σχετικά με υγιείς τρόπους ζωής προσαρμοσμένους σε όλες τις
ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους
ανθρώπους να επωμιστούν οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού τους και, όπου
είναι εφικτό, των παιδιών τους·

23.   θεωρεί ότι τέτοια μέτρα απεξάρτησης από το κάπνισμα θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι οι καπνιστές, ιδίως οι νέοι και αυτοί που είναι σε
δυσχερέστερη οικονομική κατάσταση, θα έχουν πρόσβαση σε προσιτά από
οικονομικής άποψης προϊόντα απεξάρτησης από το κάπνισμα και θεραπείες,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
υπάρχουν ανισότητες που αποθαρρύνουν τα λιγότερο προνομιούχα μέλη της
κοινωνίας να τα χρησιμοποιούν·

24.   θεωρεί ότι η ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους απεξάρτησης από
το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών αριθμών δωρεάν κλήσης
ή ενός ιστότοπου θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι εμφανώς σε όλα τα
καταστήματα λιανικής πώλησης όπου πωλούνται προϊόντα καπνού·

25.   παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει περαιτέρω μέτρα
υποστήριξης σε επίπεδο ΕΕ, όπως για παράδειγμα μέτρα ευαισθητοποίησης·
θεωρεί ότι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ιατρών και του υπόλοιπου
προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να αποτελεί σημαντικό
τομέα, στον οποίο θα δίνεται προτεραιότητα·

26.   καλεί επειγόντως την Επιτροπή να ερευνήσει τους κινδύνους για
την υγεία που συνδέονται με την κατανάλωση "snus" και τις επιπτώσεις
της στην κατανάλωση τσιγάρων·

27.   ζητεί, ως μέρος της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής, να
εξασφαλιστεί η πλήρης χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων ευαισθητοποίησης,
που σήμερα ενισχύονται από το κοινοτικό ταμείο καπνού, και μετά από τη
λήξη του·

28.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την
καταπολέμηση του καπνίσματος ως βασική προτεραιότητα στο έργο τους για
την υγεία και την ανάπτυξη και να συνεργαστούν με τις χώρες χαμηλού
εισοδήματος προκειμένου να διασφαλίσουν τη διάθεση κάθε απαραίτητης
χρηματοδότησης και τεχνικής συνδρομής, ώστε οι εταίροι ΑΚΕ της ΕΕ να
είναι σε θέση να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της FCTC·
καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πάντοτε αμέσως όλες τις οικονομικές
υποχρεώσεις που συνδέονται με τη FCTC και τις σχετικές πρωτοβουλίες στο
σύστημα των Ηνωμένων Εθνών·

29.   καλεί την Ιταλία και την Τσεχική Δημοκρατία να κυρώσουν τη FCTC το συντομότερο δυνατόν·

30.   καταδικάζει την έλλειψη σεβασμού εκ μέρους ορισμένων βουλευτών
και προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις απαγορεύσεις
σχετικά με το κάπνισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, π.χ. καπνίζοντας σε
κλιμακοστάσια ή στο υπαίθριο μπαρ των βουλευτών στο Στρασβούργο·

31.   καλεί το Προεδρείο, με βάση το καθήκον του να λειτουργεί ως
παράδειγμα, να απαγορεύσει άμεσα το κάπνισμα σε όλους ανεξαιρέτως τους
χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· ζητεί αυστηρή επιβολή της εν λόγω
απαγόρευσης·

32.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0552.
(2) ΕΕ C 304 Ε, 1.12.2005, σ. 264.
(3) Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων
ουσιών (ΕΕ 196, 16.8.1967, σ. 1).
(4) Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους
κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή
μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (ΕΕ L 158 της 30.4.2004,
σ. 50).
(5) Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (ΕΕ L 183, 29.6.1989, σ. 1).
(6) Οδηγία 2001/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
5ης Ιουνίου 2001 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παραγωγή, την
παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού (ΕΕ L 194, 18.7.2001, σ.
26).

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.