Διαφήμιση και χορηγία προϊόντων καπνού

Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Επικρατείας, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αρ. Πρωτ. Υ1/Γ. Π. οικ. 81348 / 29-7-05ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 περίπτωση ζ και η του Ν. 1338/83 «Εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου» Φ.Ε.Κ. 34/Α΄/17.03.83 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» Φ.Ε.Κ. 70/Α΄/21.05.84, και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.1892/31.07.90 Φ.Ε.Κ. 101/ Α΄«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Την υποχρέωση ενσωμάτωσης στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (EEL 152/20.06.03) για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την διαφήμιση και την χορηγία των προϊόντων καπνού.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Νόμου Ν. 1802 / 1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄172) με βάση τις οποίες η διαφήμιση με οποιοδήποτε τρόπο προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο με όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που προβλέπει Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων εφάπαξ εκδιδόμενη.
4. Τις διατάξεις του Νόμου Ν. 1730 / 1987 (Α΄145) περί Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης Α.Ε., με την κατάργηση της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν. 1730 / 1987 (Α΄145) και την αντικατάστασή της από την παρ 2 του άρθρου 85 του Ν. 1943 / 1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄50), περί απαγόρευσης της διαφήμισης προϊόντων καπνού, συμπεριλαμβανομένης και της έμμεσης διαφήμισης.
5. Τις διατάξεις των Νόμων 1866 / 1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄222) με την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 4 του Ν. 1866 / 1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄222) περίπτωσης η), όπως καθορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 85 του Ν. 1943 / 1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄50).
6. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 236 / 1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄124) περί άσκησης τηλεοπτικών δραστηριοτήτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89 / 552 / Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 03.10.89.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Εκδίδουμε την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση:

Άρθρο 1

Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/ 33 / ΕΚ σχετικά με την διαφήμιση των προϊόντων καπνού και την προώθησή τους:
α) στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα
β) στο ραδιόφωνο
γ) στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και
δ) μέσω χορηγιών συνδεόμενων με τον καπνό, συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν διανομής προϊόντων καπνού.
2. Η διαφήμιση των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση καλύπτεται από την Οδηγία 2001/ 83 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (EE L 311 της 28.11.2001).
3. Η διαφήμιση που αφορά προϊόντα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση του εθισμού του καπνίσματος δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 2

Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, νοούνται ως:
Α) «προϊόντα καπνού»: όλα τα προϊόντα που προορίζονται για κάπνισμα, εισρόφηση από τη μύτη, εκμύζηση ή μάσηση, εφόσον αποτελούνται, έστω και εν μέρει, από καπνό.
Β) «διαφήμιση»: κάθε μορφή εμπορικής ανακοίνωσης με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού.
Γ) «χορηγία»: κάθε δημόσια ή ιδιωτική συμβολή σε εκδήλωση, δραστηριότητα, ή σε άτομο με σκοπό ή με άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα την προώθηση ενός προϊόντος καπνού.
Δ) «υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας»: οι υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της Οδηγίας 98 / 34 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 39/2001 (Α 28).

Άρθρο 3

Διαφήμιση σε έντυπα μέσα ενημέρωσης και σε υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
1. Η διαφήμιση στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα περιορίζεται μόνο σε έντυπα που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και σε έντυπα που τυπώνονται και εκδίδονται σε τρίτες χώρες, εφόσον η κοινοτική αγορά δεν είναι ο κύριος προορισμός των εντύπων αυτών.
Κάθε άλλη διαφήμιση στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα απαγορεύεται.
2. Η διαφήμιση που δεν επιτρέπεται στον τύπο και σε άλλα έντυπα μέσα, δεν επιτρέπεται ούτε στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Άρθρο 4

Ραδιοφωνική διαφήμιση και χορηγία

1. Απαγορεύεται κάθε μορφή ραδιοφωνικής διαφήμισης των προϊόντων καπνού.
2. Τα ραδιοφωνικά προγράμματα δεν λαμβάνουν χορηγίες από επιχειρήσεις η κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι η παραγωγή ή πώληση προϊόντων καπνού.

Άρθρο 5

Χορηγία υπέρ εκδηλώσεων
1. Απαγορεύεται η χορηγία υπέρ εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή οι οποίες διεξάγονται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, ή έχουν με άλλο τρόπο διασυνοριακό αντίκτυπο.
2. Απαγορεύεται η διανομή προϊόντων καπνού δωρεάν στα πλαίσια χορηγίας των εκδηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποσκοπούν ή έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο την προώθηση των εν λόγω προϊόντων.

Άρθρο 6

Εφαρμογή
1. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση της διαφήμισης προϊόντων καπνού, ιδίως των τσιγάρων, συμπεριλαμβανομένης και της έμμεσης διαφήμισης, όπως καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 85 του Ν. 1943 / 1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄50), σε αντικατάσταση του άρθρου 9 του Ν. 1730 / 1987 (Φ.Ε.Κ. Α΄145) περί Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης, Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε.)
2. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση κάθε μορφής τηλεοπτικής διαφήμισης τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού, όπως καθορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ. 236 / 1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄124), περί άσκησης τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89 / 552 / Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89.
3. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση της χορηγίας τηλεοπτικών προγραμμάτων από επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή ή την πώληση τσιγάρων ή άλλων προϊόντων καπνού, ή την παροχή υπηρεσιών η διαφήμιση των οποίων απαγορεύεται από το Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθ. 236 / 1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄124), περί άσκησης τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89 / 552 / Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89.
4. Η παρούσα Απόφαση δεν θίγει την ισχύουσα απαγόρευση κάθε είδους διαφήμισης στους χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, κέντρων νεότητας, χώρων άθλησης κλπ., όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ. Α2γ / οικ. 1591 / 29.05.1989 (Φ.Ε.Κ. Β΄411) Υπουργικής Απόφασης, περί όρων και προϋποθέσεων διαφήμισης προϊόντων καπνού.

Άρθρο 7

Κατάργηση
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης κάθε διάταξη η οποία αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης καταργείται.

Άρθρο 8

Ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών
Με την παρούσα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν απαγορεύεται ούτε περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων ή υπηρεσιών που συμφωνούν με αυτή.

Άρθρο 9

Κυρώσεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης, τιμωρούνται με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 12 παρ. 3 του Ν.1802/ 1988 (Φ.Ε.Κ. Α΄172) ποινές.

Άρθρο 10

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από 31 Ιουλίου 2005.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.