Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
25

Διατάξεις
για τον Ε.Ο.Φ.

1.
Το άρθρο 5 του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο
5

1.
Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Φ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος και δύο
Αντιπρόεδροι. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τον
Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους και δύο μέλη. Ο Α’ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ. έχει
εκτελεστικά καθήκοντα και ο Β’ Αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος για ζητήματα
επιστημονικών ερευνών και δράσεων.

2.
Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Ε.Ο.Φ. πρέπει να έχουν γνώση οργάνωσης και
διοίκησης και να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. Ο Πρόεδρος ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας
Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη
του Δ.Σ. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Ως μέλη του Δ.Σ. ορίζονται επιστήμονες με εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του
φαρμάκου, της πολιτικής και των οικονομικών της υγείας.

3.
Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι του Ε.Ο.Φ. και τα
μέλη του Δ.Σ. παύονται ή αντικαθίστανται οποτεδήποτε με απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η θητεία αυτών που διορίζονται σε αντικατάσταση
άλλων λήγει στο χρόνο που θα έληγε η θητεία αυτών που αντικατέστησαν. Ο
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη που έληξε η θητεία τους εξακολουθούν να
ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τον ορισμό νέων. Η θέση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.
και του Α’ Αντιπροέδρου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αμοιβές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ.
και των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ.. Το ύψος των αμοιβών του Προέδρου και των
Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές που κάθε φορά
λαμβάνουν οι Πρόεδροι των Υ.ΠΕ..

4.
Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά το μήνα και βρίσκεται
σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του. Μεταξύ αυτών
απαραίτητα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. Στις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας του για
οποιονδήποτε λόγο τον αναπληρώνει κατά σειρά ο Α’ ή ο Β’ Αντιπρόεδρος. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε αυτός που προεδρεύει.

5.
Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Ο.Φ. που ορίζεται μαζί με τον
αναπληρωτή του με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.. Η αποζημίωσή του καθορίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.
3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’).

6.
Η τακτική εκπλήρωση των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο αποτελεί
υπηρεσιακό καθήκον του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση
παράβασης των καθηκόντων τους αυτών, υπέχουν όλες τις αστικές και ποινικές
κυρώσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους αποτελεί λόγο αντικατάστασής τους.»

2.
Το άρθρο 6 του ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως

εξής:

«Άρθρο
6

Αρμοδιότητες
Διοικητικού Συμβουλίου -Προέδρου – Αντιπροέδρων

Ι.
Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.
Μελετά, γνωμοδοτεί και εισηγείται τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση
της οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού.

2.
Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο,
όλους τους κανονισμούς και ειδικότερα:

α)
κανονισμό για τη λειτουργία του Ε.Ο.Φ., τη σύνθεση και οργάνωση των υπηρεσιών
του και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του,

β)
όλους τους κανονισμούς και οργανισμούς των εταιρειών που συμμετέχει ο Ε.Ο.Φ.,

γ)
κανονισμό είσπραξης και διαχείρισης των πόρων, καθώς και τοποθέτηση των
κεφαλαίων,

δ)
κανονισμό προμήθειας υλικού και κάθε άλλον κανονισμό που θα κριθεί σκόπιμος.

3.
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό.

4.
Υποβάλλει στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά το τέλος κάθε
χρόνου και μέσα στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους λεπτομερή έκθεση
πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.
Ελέγχει τις πράξεις των λοιπών οργάνων του

Ε.Ο.Φ..

6.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 5, όπου αλλού
αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Φ., νοείται ο Πρόεδρος του

Ε.Ο.Φ..

II.
Ο Πρόεδρος ασκεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τον παρόντα νόμο και
ειδικότερα:

1.
Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης του Οργανισμού, εφόσον
δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων. Ασκεί όλα τα δικαιώματα,
εισηγείται ή επιβάλλει όλες τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.

2.
Είναι προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών, τις οποίες εποπτεύει και ελέγχει.
Λαμβάνει κάθε φορά τα κατάλληλα κατά την κρίση του μέτρα για την πιο εύρυθμη
και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων και επιτροπών
του Οργανισμού.

3.
Αποφασίζει την πρόσληψη, την προαγωγή, την απόσπαση, τη μονιμοποίηση ή απόλυση
του προσωπικού του Ε.Ο.Φ., εφαρμόζοντας κάθε φορά τη νομοθεσία που ισχύει.

4.
Εκπροσωπεί τον Οργανισμό σε όλες του τις σχέσεις και συναλλαγές με κάθε τρίτο
σε όλα τα δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας. Στις περιπτώσεις που
απαιτείται από το νόμο η προσωπική εμφάνιση του Προέδρου σαν εκπροσώπου του
Ε.Ο.Φ. στα δικαστήρια, αυτή γίνεται από τον νομικό σύμβουλο ή άλλο δικηγόρο με
ειδική εξουσιοδότηση. Όταν επιβάλλεται στον Ε.Ο.Φ. όρκος, τότε αυτός δίδεται
από τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος του Δ.Σ. ή υπάλληλο του Ε.Ο.Φ. που ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από πρόταση του Προέδρου.

5.
Αποφασίζει την έγκριση δαπανών και την κατάρτιση ή λύση κάθε σύμβασης.

6.
Φροντίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών
αγορών ή μισθώσεων και ιδιαίτερα για το αν τηρήθηκαν οι όροι και οι
προδιαγραφές που προβλέπονται από τους κανονισμούς.

7.
Υπογράφει κάθε έγγραφο του Ε.Ο.Φ. και κάθε σύμβαση αυτού προς τρίτους.

8.
Σε επείγουσες περιπτώσεις λαμβάνει τα απαιτούμενα κατά την κρίση του έκτακτα
διοικητικά ή συντηρητικά μέτρα αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. για την προστασία της
δημόσιας υγείας από προϊόντα της αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ., των οποίων η
παραγωγή, εισαγωγή, διακίνηση και γενικά η κυκλοφορία δεν ανταποκρίνονται στις
νόμιμες προδιαγραφές. Τα μέτρα αυτά επικυρώνονται ή τροποποιούνται ή αίρονται
με απόφαση του Δ.Σ. που συγκαλείται το αργότερο σε είκοσι (20) ημέρες.

9.
Εισηγείται και προτείνει στο Δ.Σ. κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς του.

10.
Αποφασίζει για τη σύσταση γνωμοδοτικών επιτροπών και την ανάθεση συγκεκριμένων
έργων από στελέχη του οργανισμού ή τρίτα πρόσωπα, τα οποία επεξεργάζονται
θέματα που αφορούν τον οργανισμό και υποβάλλουν σχετικές εισηγήσεις
καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση και διάρκειά τους. Με την ίδια απόφαση
καθορίζονται οι όροι για τη λειτουργία τους, το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή
των εισηγήσεων τους. Το ύψος της αποζημίωσης των μελών των ανωτέρω επιτροπών
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

11.
Δύναται να αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος ή μέλη του
Δ.Σ., καθώς επίσης στους διευθυντές, τους τμηματάρχες και τους υπαλλήλους του
Οργανισμού.

III.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά
από πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ., ορίζονται οι αρμοδιότητες των
Αντιπροέδρων. Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ. υποβάλλει την πρότασή του εντός μηνός από
την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι Αντιπρόεδροι Α’ και Β’ αναπληρώνουν με την
ίδια σειρά τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του όταν απουσιάζει ή κωλύεται.»

3.
Το άρθρο 7 του ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο
7

Γενικό
Συμβούλιο και Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων Α. Γενικό Συμβούλιο

1.
Το Γενικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Φ. λειτουργεί συμβουλευτικά στον Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ.
και εξετάζει την πορεία και το έργο του Ε.Ο.Φ. και προτείνει κάθε μέτρο που
κρίνει σκόπιμο για την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων αυτού.

2.
Η πλήρης σύνθεση και λειτουργία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ.

Β.
Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων

1.
Συνιστάται στον Ε.Ο.Φ. Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ..

2.
Η πλήρης σύνθεση και λειτουργία του καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Ε.Ο.Φ..»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *