Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
26

Διοικητές,
Υποδιοικητές των Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και Διοικητές, Υποδιοικητές των εποπτευόμενων
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. οι οποίοι είναι υπάλληλοι Υπουργείων ή άλλων Δημόσιων Υπηρεσιών ή
Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή υπηρεσία σε
θέση Διοικητή ή Υποδιοικητή, μπορούν να μεταταχθούν στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή σε Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτό.

Η
μετάταξη διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη
του υπηρεσιακού συμβουλίου, μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

Η
μετάταξη γίνεται σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας. Σε
περίπτωση μη ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, η μετάταξη γίνεται σε προσωρινή
θέση η οποία συστήνεται με την απόφαση μετάταξης και καταργείται με την καθ’
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Άρθρο
27

Η
ισχύς της παρ. 29 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 και της παρ. γ’ περ. 1 του
άρθρου 29 του ν. 3209/2003 εφαρμόζεται και στους Ιατρούς – Παθολόγους, οι οποίοι
υπηρετούν στο Ογκολογικό – Χημειοθεραπευτικό Τμήμα του υπαγόμενου στο Ίδρυμα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Β’ Νοσοκομείου ΙΚΑ – Θεσσαλονίκης. Η παρούσα ρύθμιση
ισχύει έως 30 Ιουνίου 2009.

Άρθρο
28

Η
μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με
την επωνυμία «Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών» (Κ.Ε.Α.Τ.)
καταβάλλεται, από 1.1.2009, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Για την κάλυψη της
δαπάνης αυτής εγγράφεται σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο
29

Στην
τρίτη παράγραφο του πρώτου άρθρου του ν. 3527/2007, προστίθεται περίπτωση ε’ ως
εξής:

«ε.
Σε περίπτωση παρέλευσης της διάρκειας της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με
το διακριτικό τίτλο «ΑΝΒΕΡ ΑΜΚΕ» και μη ανανέωσής της, η υποκατάστασή της είναι
δυνατή με συμφωνία των λοιπών συμβαλλόμενων μερών. Η τροποποίηση της σύμβασης
για την εκτέλεση του κληροδοτήματος της Μαρίας Βεργωτή προς το Γενικό

Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, ως εκ της υποκατάστασης, είναι ισχυρή με την έκδοση σχετικής
διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»

2.
Για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Κέντρου στήριξης ΑμεΑ Άμφισσας, το
οποίο έχει ήδη αποπερατωθεί, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις διαφόρων κατηγοριών
και κλάδων. Η κατανομή των θέσεων στα λοιπά Κέντρα στήριξης, μετά την
αποπεράτωση αυτών κατά υπηρεσία, κατηγορία και κλάδο γίνεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Τα προσόντα διορισμού στα Κέντρα στήριξης καθορίζονται με το
προεδρικό διάταγμα της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν.
2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α’).

Άρθρο
31

Η
προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.
3581/2007 (ΦΕΚ 140 Α’) παρατείνεται μέχρι την 31.12.2011.

1.
Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α’) προστίθεται νέα
περίπτωση δ’ ως εξής:

«δ.
Δίκτυο Κέντρων Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες

Σκοπός
των Κέντρων είναι η διάγνωση, η θεραπεία, η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη
και προεπαγγελματική κατάρτιση ατόμων όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά
προβλήματα, καθώς και ετέρων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν
υποστήριξης.

Τα
Κέντρα Στήριξης ΑμεΑ αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργούν ως
ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπάγονται στον έλεγχο
και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπονται
από τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) και έχουν δικό τους
προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ).»

Αθήνα,
2008

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΦΟΙΒΗ ΧΛΙΜΙΝΤΖΑ

Ο
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Από
τα επίσημα Πρακτικά της ΜΘ’, 9 Δεκεμβρίου 2008,

Αριθ.
Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο
νόμου:

Προστασία
ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.

Η
ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.

Το άρθρο σε pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *