Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
3

Απαγόρευση
χρήσης προϊόντων καπνού

1.
Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται
ήδη, απαγορεύεται πλήρως, από 1ης Ιουλίου 2009, το κάπνισμα και η κατανάλωση
προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:

(α) σε όλους τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την
παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προβλεφθούν για τους
καπνιστές από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή ή όργανο, σύμφωνα με τους όρους
που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που
θα εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καθώς και των χώρων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,

(β) σε όλα τα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς
φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών
καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων
5, 37, 38, 39, 40 και 41 της υπ’ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης
(ΦΕΚ 526 Β’), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων,

(γ) στους παντός είδους
κλειστούς χώρους αναμονής,

(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που
ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,

(ε) στους σταθμούς μεταφορικών
μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,

(στ) στα παντός είδους κυλικεία,

(ζ) στα
παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών
δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να υπάγονται και άλλοι χώροι
στην απαγόρευση του παρόντος άρθρου.

2.
Μετά τη θέση σε ισχύ της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, στους
κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να διαμορφωθούν

χώροι καπνιζόντων που διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα και έχουν ειδικές
εγκαταστάσεις εξαερισμού. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από εισήγηση
της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και Αλκοόλ του άρθρου 5
παράγραφος 1 του παρόντος, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή, από
την αρμόδια διεύθυνση του οικείου δήμου, της άδειας διαμόρφωσης και λειτουργίας
χώρου καπνιζόντων, καθώς και την ανάκλησή της.

3.
Ειδικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εμβαδού έως 70 τ.μ., της
περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χαρακτηρίζονται με απόφαση
του ιδιοκτήτη τους, που θα ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας τους, ως
καταστήματα αποκλειστικά για καπνίζοντες ή μη καπνίζοντες. Με νεότερη αίτηση
του ιδιοκτήτη, δύναται να τροποποιηθεί, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο
χαρακτηρισμός αυτός.

 

4 Comments

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.