Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
4

Ρύθμιση
για τα αλκοολούχα ποτά

Απαγορεύεται
σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση
σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών
σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Άρθρο
5

Φορείς
προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ

1.
Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται Ειδική Υπηρεσία
Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ (εφεξής Ειδική Υπηρεσία), η
οποία υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η Ειδική Υπηρεσία στελεχώνεται, με τοποθετήσεις και μετακινήσεις
προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, καθώς και με αποσπάσεις όμοιας σχέσης προσωπικού φορέων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα
οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

2.
Η Ειδική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, που κυρώθηκε με το ν.
3420/2005 (ΦΕΚ 298 Α’) είναι αρμόδια για:

α)
την ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και το συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων
στον τομέα του ελέγχου του καπνού και του αλκοόλ,

β)
την προώθηση, ενθάρρυνση και ανάπτυξη της έρευνας αναφορικά με τους
καθοριστικούς παράγοντες και τις συνέπειες της κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ,
της έκθεσης σε καπνό, καθώς και της έρευνας για τον εντοπισμό εναλλακτικών
καλλιεργειών,

γ)
την εκπαίδευση και υποστήριξη όλων όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες ελέγχου
του καπνού και του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της εφαρμογής και
της αξιολόγησης,

δ)
την καθιέρωση, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΛΠΝΟ), ενός εθνικού συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης της
κατανάλωσης καπνού και αλκοόλ, καθώς και των σχετικών κοινωνικών και
οικονομικών δεικτών και δεικτών υγείας,

ε)
τη συγκρότηση και την ενημέρωση βάσης δεδομένων με αντικείμενο τη νομοθεσία και
τους κανονισμούς ελέγχου, πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή τους και τη
σχετική νομολογία,

στ)
τη συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα άλλων χωρών, καθώς και με
διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς, για την υλοποίηση των σκοπών και δράσεών
τους και για την ανάπτυξη προγραμμάτων περιφερειακού και παγκόσμιου ελέγχου του
καπνού,

ζ)
τη διατύπωση γνώμης ή τη διαχείριση, κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,
κάθε άλλου ζητήματος που αφορά τον καπνό, το αλκοόλ και τα προϊόντα τους και

η)
τη δημιουργία, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΘΕΑ, ενός εθνικού σχεδίου
πρόληψης, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σε θέματα καπνού και αλκοόλ.

3.
Στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) συνιστάται Τομέας
Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής
του παρόντος, καθώς και της κείμενης νομοθεσίας, κοινοτικής και εθνικής, για
την προστασία από τον καπνό και το αλκοόλ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Τομέας Ελέγχου στελεχώνεται, με την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α’), με υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και δημοσίων φορέων που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Τομέα Ελέγχου. Κατά τη διενέργεια του
κατασταλτικού ελέγχου, οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές,
κατόπιν αιτήσεως του Τομέα Ελέγχου, υποχρεούνται να παρέχουν άμεση συνδρομή.

 

4 Comments

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.