Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
6

Διοικητικές
κυρώσεις

1.
Σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων της πρώτης
παραγράφου του άρθρου 3 που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 3, σε κάθε
υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης και αμιγούς μπαρ που
επιτρέπει ή ανέχεται την παραβίαση του άρθρου 4 ή παραβιάζει ο ίδιος το άρθρο
4, καθώς και σε όποιον πωλεί προϊόντα καπνού σε ανηλίκους ή παραβιάζει τις
διατάξεις των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 ή
παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 2 επιβάλλεται
πρόστιμο. Το ύψος του προστίμου είναι έως 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση και
επιβάλλεται ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, το μέγεθος και τον κύκλο
εργασιών της επιχείρησης και τα μέτρα που έχει λάβει ο κάθε υπεύθυνος
διαχείρισης και λειτουργίας της για την αποφυγή της παράβασης. Σε περίπτωση
υποτροπής, επιβάλλεται για κάθε παράβαση πρόστιμο έως 2.000 ευρώ
, βάσει των
ίδιων κριτηρίων. Σε περίπτωση τρίτης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής
απαγορεύεται προσωρινά για διάστημα έως τριών (3) μηνών η πώληση προϊόντων
καπνού ή αλκοολούχων ποτών και, εάν η επιχείρηση δεν πωλεί προϊόντα καπνού ή
αλκοόλ, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 20.000 ευρώ.
Σε περίπτωση τέταρτης
και κάθε επόμενης παράβασης, με απόφαση της αρμόδιας Αρχής, που χορήγησε τη
σχετική άδεια, ανακαλείται προσωρινά ή και οριστικά η άδεια λειτουργίας της
επιχείρησης
. Τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από άλλους νόμους δεν θίγονται από
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

2.
Στους παραβάτες των διατάξεων της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
και σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση των
διατάξεων του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου, για κάθε
παράβαση, κυμαίνεται από 50 έως 500 ευρώ και προσδιορίζεται και επιβάλλεται με
απόφαση του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας
(ΣΕΥΥΠ),
ανάλογα με τη σοβαρότητα και το βαθμό επανάληψης της παράβασης.

3.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι αρμόδιες
Αρχές, τα όργανα, οι διαδικασίες ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και
επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων που αποτελούν
δημόσιο έσοδο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.

 

4 Comments

Add a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.