Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
15

Η
προβλεπόμενη από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225
Α’) υποχρέωση προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών παρατείνεται μέχρι την
30.6.2009. Ομοίως παρατείνεται μέχρι την 30.6.2009 η υποχρέωση εφαρμογής των
άρθρων 10 και 11 του ν. 3457/ 2006 από τις ιδιωτικές κλινικές, ανεξαρτήτως του
νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνεται στην
άδειά τους η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου. Από 1.7.2009, τα φαρμακεία των
ιδιωτικών κλινικών προμηθεύονται τα φάρμακα στη νοσοκομειακή τιμή και τα πωλούν
στη χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%).

Άρθρο
16

Το
τελευταίο εδάφιο του άρθρου 42 του ν. 3601/1928 (ΦΕΚ 119 Α’) καταργείται.

Άρθρο
17

Καταργούνται
οι παράγραφοι δ1 και δ2 του άρθρου 29 του
ν. 3209/2003 (ΦΕΚ 304 Α’).

Άρθρο
18

1.
Θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα και δεν αναζητούνται τα ποσά ύψους είκοσι τριών
χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών ( 23.242, 25) που
δόθηκαν σε εργαζόμενους στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ», για
νυκτερινή τους εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και τις κατά το νόμο
αργίες, για το έτος 1996 και δεν είχαν περιληφθεί στις σχετικές εγκριτικές
κοινές υπουργικές αποφάσεις.

2.
Οι αξιώσεις των δικαιούχων που επιδικάσθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 1342/1997,
59/1998, 60/1998, 721/1998, 722/1998,
723/1998, 724/1998 αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών καταβάλλονται,
ανεξαρτήτως της παρόδου του χρόνου παραγραφής. Κάθε σχετική δαπάνη για την
ικανοποίησή τους θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪ-ΤΕΙΟ» και τα διαθέσιμά του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από
γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου, ρυθμίζονται ο τρόπος και ο
χρόνος καταβολής των εν λόγω δαπανών.

Άρθρο
19

1.
Κατά την κρίση των υποψηφίων για την πρόσληψη σε θέση κλάδου ιατρού στο ΕΣΥ, ο
χρόνος εξειδίκευσης σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών
και παίδων θεωρείται ως χρόνος προϋπηρεσίας στο ΕΣΥ. Η διάταξη αυτή έχει
εφαρμογή για τους ιατρούς που ειδικεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή αντίστοιχη
μονάδα νεογνών και παίδων μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2.
Ιατροί μέλη ΔΕΠ, που συμπληρώνουν δύο (2) έτη υπηρεσίας σε κλινικές Εντατικής
Θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα νεογνών και παίδων, δύνανται να λάβουν τον τίτλο
της εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία, μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις κατά
τα ισχύοντα για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

3.
Στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 εμπίπτουν
και οι ειδικευμένοι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή αντίστοιχη μονάδα
νεογνών και παίδων των νοσοκομείων του ΕΣΥ ιατροί. Η διάταξη αυτή ισχύει
αναδρομικά από 1.4.2008.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *