Το νέο νομοσχέδιο: Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

Άρθρο
23

Οι
περιπτώσεις Α’ και Δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007
αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«3.Α.
Η κατά το άρθρο 1 του α.ν. 67/1968 (ΦΕΚ 303 Α’) υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου
ορίζεται δωδεκάμηνη για τους υπόχρεους ιατρούς. Οι ιατροί αυτοί υπηρετούν
υποχρεωτικώς το πρώτο τρίμηνο από αυτό το χρονικό διάστημα, στον παθολογικό και
χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου, στο οποίο υπάγεται το Περιφερειακό Ιατρείο ή
Κέντρο Υγείας, όπου έχουν τοποθετηθεί και αμείβονται κατά το χρονικό αυτό
διάστημα ως υπεράριθμοι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου, σε προσωρινά συνιστώμενες,
με την απόφαση του διορισμού τους, θέσεις. Το υπολειπόμενο εννεάμηνο ο υπόχρεος
υπηρετεί στο Περιφερειακό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας, όπου έχει τοποθετηθεί. Κατά
την περίοδο της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ο ιατρός δικαιούται κανονικής
άδειας δεκαπέντε (15) ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου στο οποίο υπάγονται, η τρίμηνη τοποθέτηση
των υπόχρεων ιατρών στον παθολογικό και χειρουργικό τομέα του νοσοκομείου
δύναται να λάβει χώρα και μετά το πρώτο τρίμηνο της υποχρεωτικής δωδεκάμηνης
υπηρεσίας υπαίθρου και έως τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη αυτής.

Δ.
Η ως άνω δωδεκάμηνη υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου δύναται να μειώνεται ή να
αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά κατηγορίες υπόχρεων ή υγειονομικών
υπηρεσιών.»

Η
εφαρμογή της παρούσας έχει αναδρομική ισχύ από 16 Απριλίου 2008.

Άρθρο
24

1.
Η προτελευταία παράγραφος του άρθρου 129 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α’/3.4.2008) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Το
οικονομικό κίνητρο του άρθρου 63 παρ. 6 του ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α’)
εξακολουθεί να καταβάλλεται στο μεταφερόμενο στον ΟΠΑΔ προσωπικό του ΤΥΔΚΥ και
η καταβολή του επεκτείνεται από 1.8.2008 και στο προσωπικό του ΟΠΑΔ, τους δικηγόρους
– νομικούς συμβούλους του, καθώς και τους ιατρούς και οδοντιάτρους αυτού, με
τριετή θητεία.»

2.
Μετά το άρθρο 21 του ν. 3342/2005 προστίθεται άρθρο 21α ως εξής:

«Άρθρο
21α Κέντρο Γραπτού Τύπου
(MPC)

Στο
Κέντρο Γραπτού Τύπου, όπως αυτό εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα υπ’
αριθμ. 12 της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3342/2005, επιτρέπεται η χρήση
γραφείων και υπηρεσιών Διοίκησης και εξαιρείται από την ισχύουσα νομοθεσία
σχετικά με τις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης (ν. 960/1979, ως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τα προεδρικά διατάγματα 230/1993 και 111/2004).»

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Comments

 1. By Α.Φωτεινός

  Απάντηση

 2. By spiros1

  Απάντηση

 3. By GIANNIS 16

  Απάντηση

 4. By kapnisths

  Απάντηση

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *