ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017 Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.[Για το νέο νομοσχέδιο βλέπε εδώ και εδώ.]